تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

مدار کنترل موتور

5521444.png.jpg کنترل کننده دور و گشتاور موتورالکتریکی برای انتقال انرژی از منبع آن به فرآیند تحت کنترل است .