تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

نحوه ی قرائت قطر سیم لاکی با میکرو متر

Like_lg.png.jpg میکرومتر دستگاهی است که می توان با آن ضخامت ورق ها و قطر سیم های نازک را تا دقت یک صدم میلی متر، انداز ه گیری کرد.

برای اندازه گیری قطر سیم، سیم را بین دو فک میکرومتر قرار می دهیم و جغجغه هرزگرد را آنقدر می چرخانیم تا دو فک، سیم را در میان بگیرند. در این حالت جغجغه هرزگرد با چرخش خود صدایی تولید می کند و فک ها دیگر پیش نمی روند. از خط کش مهره غلاف، میلی متر و از لبه کلاهک صدم میلی متر را می خوانیم.