تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

تولید انرژی پاک از پوست تخم مرغ

25lln.gif.jpg  گروهی از دانشمندان ژاپنی،  روشی برای بهبود تولید انرژی بدون کربن با استفاده از پروتئین‌های استخراج شده از پوست تخم مرغ ارائه کردند.
 یوسکه یامادا استاد دانشگاه اوزاکا اظهار کرد: موفق به استفاده از پروتئین پوست سفید تخم‌مرغ به عنوان ابزاری برای تولید هیدروژن، منبع قدرتمند انرژی پاک شدیم. وی گفت: با این روش زمینه تولید هیدروژن پاک در آینده فراهم خواهد ‌شد.
زمانی که این ماده با اکسیژن واکنش داشته باشد هیدروژن برای تولید برق ایجاد شده و تنها در این فرآیند آب و گرما آزاد می‌شود. در حال حاضر هیدروژن با استفاده از گاز طبیعی یا سوخت‌های فسیلی تولید و منجر به انتشار گازهای مضر می‌شود.

در این روش هیدروژن در آزمایشگاه بدون سوخت فسیلی تولید می‌شود و دانشمندان به طور سنتی با ایجاد برهم کنش خاصی از مولکول‌ها در مایعات هیدروژن تولید می‌کنند. اما در این روش مولکول‌ها و ذرات آزادانه در حال حرکت هستند و به صورت تصادفی در مایع قادر به ایجاد فرآیند تولید هیدروژن می‌شوند و دانشمندان تلاش می‌کنند تا آنها را بی حرکت کنند. این گروه با استفاده از پروتئین موجود در تخم مرغ، کریستالی با تعداد زیادی سوراخ کوچک برای تسخیر این ذرات ایجاد کردند.

یامادا گفت: این تغییر باعث کنترل حرکت و تعاملات مولکولی و بهبود بهره وری در تولید هیدروژن خالص شده است. اگر از هیدروژن به عنوان یک منبع انرژی استفاده کنید تنها آب در محیط زیست آزاد می شود که بسیار با محیط‌ زیست سازگار است.

                                                  

یامادا گفت: این تغییر باعث کنترل حرکت و تعاملات مولکولی و بهبود بهره وری در تولید هیدروژن خالص شده است. اگر از هیدروژن به عنوان یک منبع انرژی استفاده کنید تنها آب در محیط زیست آزاد می شود که بسیار با محیط‌ زیست سازگار است.

وی در ادامه افزود: در این روش پروتئین ابزاری مفید برای تولید هیدروژن در یک آزمایشگاه بدون استفاده از سوخت فسیلی است. شرکت‌های پیشرو جهان هیدروژن را انرژی نهایی پاک و سوخت‌های فسیلی را عامل گرم شدن کره زمین می دانند.نتایج این تحقیق در نشریه Applied Catalysis B منتشر شده است.