تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۸/۲۲

پدیده کرونا چیست؟

6665.jpg پدیده کرونا یکی از پدیده هایی است که در ارتباط با تجهیزات برقدار به خصوص خطوط پلاسمای ناشی از تخلیه الکتریکی مطرح می شود. این پدیده کرونا یا هاله نامیده می شود.

هنگامیکه گرادیان ولتاژ در سطح یک هادی بیش از شدت دی الکتریک هوای اطراف هادی گردد، هوای اطراف هادی یونیزه می شود.اگر گرادیان ولتاژ بیش از 30 کیلوولت بر سانتیمتر گردد با پدیده کرونا مواجه می شویم و میدان الکتریکی در اطراف ماده رسانا می تواند به حدی متمرکز شود که هوای مجاور خود را یونیزه کند. این مسئله می تواند منجر به تخلیه جزئی انرژی الکتریکی شود، که به آن کرونا می گویند.

پدیده کرونا در اطراف خطوط فشارقوی که جریان متناوب دارند باعث مقداری تلفات الکتریکی کم فشار و در شدیدترین حالت منجر به قوس الکتریکی و تخلیه کامل می شود.