تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۸/۲۲

گالوپینگ چیست؟

rrf.jpg به پدیده ای  در خطوط  انتقال و توزیع برق هوایی گفته می شود که در آن ها هادی ها دچار نوسان با دامنه بالا  و فرکانس پایین می شوند که در اثر وزش باد و یا جدا شدن ناگهانی توده برف و یخ از روی شبکه رخ می دهد.

هادی ها ممکن است تکی یا باندل و پوشده شده از یخ باشند. در طراحی خطوط انتقال هوایی، این پدیده نقش مهمی در تعیین فواصل عایقی  و بارگذاری پایه های دکل دارد.

این پدیده در هنگام وزش بادهای متقاطع نسبت به سطح هادی های یخ زده رخ می دهد. اما در مواردی هم،  هنگام وزش بادهای شدید و دائمی در هادی هایی که یخ زده اند، مشاهده می شود.
وقوع گالوپینگ در هادیهای پوشیده از یخ ، به علت تغییر مشخصه آیرودینامیک نسبت به حالت اولیه بدون یخ می باشد . مشخصه و خواص آیرودینامیکی هادیها نیز با یکدیگر تفاوت دارد و هر هادی با توجه به سطح مقطع آن ، جریان هوا و محیط اطراف آن دارای مشخصه خاص خود می باشد .هنگامی که گالوپینگ با یک حلقه در یک اسپین رخ می دهد، می تواند موجب جابه جایی طولی  قابل توجه در امتداد خط شود. حرکت های موجود در اسپین های بلندتر قابل توجه ترند. حرکت پیچشی هادی های تکی را به سختی می شود از روی زمین تشخیص داد .

خطوط دو باندل دارای چنان مشخصات آیرودینامیکی هستند که حتی بدون یخ نیز امکان وقوع گالوپینگ وجود دارد . گالوپینگ در سیم های پوشیده از یخ به علت نیروی بالابرنده Lift ایجاد می شود . این نیرو از حرکت متناوب هادیها نتیجه شده و این در صورتی است که سیم تحمل حرکتهای پریودیک را داشته باشد .

گالوپینگ می‌تواند موجب تغییر شدید بار اعمال‌شده بین فازهای برج یا دوطرف برج شود که موجب خمش عمودی یا افقی و اعمال بارهای پیچشی روی برج یا بازوهای آن می‌شود. شدت این بارها در حدی است که می‌تواند موجب تخریب پیچ‌های برج شود. از دیگر آثار این پدیده سایدگی در بعضی تجهیزات مانند یوک پلیت‌ها و پین‌های مقره‌ها است.
فرکانس ایجاد شده در گالوپینگ معمولاً یک دهم تا یک صدم نوسانات Aeolian می باشد ، در حالی که سرعت باد در هر دو مورد یکسان است . دامنه نوسانات در گالوپینگ نیز بیشتر از یک متر و در نوسانات Aeolian در حدود چند سانتی متر می باشد . این دو پدیده بطور مستقیم با یکدیگر مرتبط نیستند.

                                                             

عوامل مؤثر در گالوپینگ:

1- باد شدید با زاویه بیش از ۴۵ درجه نسبت به امتداد خط

2- یک لایه یخ یا شبنم یخ زده بر روی سیم که دارای مشخصات آیرودینامیکی مناسب باشد .

3- وضعیت یخی که روی سیم می نشیند با توجه به ناپایداری آیرودینامیکی آن .