تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۵/۱۵

صید ماهی با استفاده از شوک الکتریکی

65.jpg اتصال جریان برق به آب از طریق قایق‌های شوک‌دهنده، باعث بیهوشی موقت ماهی‌ها و صید آنها توسط صیادان می‌شود.
در این روش شوک الکتریکی باعث پرتاب ماهی ها به سطح آب شده و صید آن ها را ممکن می سازد. شوک الکتریکی باعث مرگ ماهی ها نمی شود بلکه باعث بیهوشی  موقتی آن ها شده و صید را آسان می کند.

صید این ماهی ها برای پژوهش بر جمعیت  این گونه مهاجم انجام شده است.ماهی های صید شده سپس برای تهیه غذای حیوانات خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

البته بسیاری این روش صید را بیرحمانه خوانده و آن را باعث از بین رفتن تخم ماهی می دانند.

اتصال جریان برق به آب از طریق قایق‌های شوک‌دهنده، باعث بیهوشی موقت ماهی‌ها و صید آنها توسط صیادان می‌شود.
در این روش شوک الکتریکی باعث پرتاب ماهی ها به سطح آب شده و صید آن ها را ممکن می سازد. شوک الکتریکی باعث مرگ ماهی ها نمی شود بلکه باعث بیهوشی  موقتی آن ها شده و صید را آسان می کند.

صید این ماهی ها برای پژوهش بر جمعیت  این گونه مهاجم انجام شده است.ماهی های صید شده سپس برای تهیه غذای حیوانات خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.