تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

دلایل ایجاد سرج توسط صاعقه

F_THMB_20190626130014.jpg
ازجمله دلایل ایجاد سرج در شبکه برق فشار ضعیف و مخابرات در زمان تخلیه صاعقه (برخورد مستقیم یا نزدیک) به شرح زیر می باشد:
1- برخورد مستقیم صاعقه به سیستم صاعقه گیر نصب شده در فضای آزاد
2- افت ولتاژ توسط امپدانس زمین
3- ولتاژ القاء شده در حلقه
4- برخورد مستقیم صاعقه به شبکه برق فشار متوسط بالا دست
5- تخلیه ابر به ابر و حرکت موج سرج در خطوط بالا دست
6- حوزه های کانال صاعقه تمامی حالات فوق در تصویر زیر نمایش داده شده است