تالی الکتریک

محصولات › اینورتر، کنترل دور موتور › ATV31:ورودی تکفاز-کاربری سنگین  

ATV31:ورودی تکفاز-کاربری سنگین


کد محصول: ATV31H018M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.18 Kw

کد محصول: ATV31H037M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.37 Kw

کد محصول: ATV31H055M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.55 Kw

کد محصول: ATV31H075M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.75 Kw

کد محصول: ATV31HU11M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 1.1 Kw

کد محصول: ATV31HU15M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 1.5 Kw

کد محصول: ATV31HU22M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 2.2Kw

کد محصول: ATV31HU30M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 3Kw

کد محصول: ATV31HU40M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 4Kw

کد محصول: ATV31HU55M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 5.5Kw

کد محصول: ATV31HU7.5M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 7.5Kw