تالی الکتریک

محصولات › سرج ارستر و برقگیر › ارستر OBO کلاس C 

ارستر OBO کلاس C

این ارسترها برای محافظت در مقابل سوئیچینگ می باشند که به عنوان حفاظت ثانویه در مقابل اضافه ولتاژ عمل می کنند و ولتاژ نشتی از ارسترهای کلاس B  را حذف می نمایند و همچنین ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ، بر روی شبکه برق قدرت را به زمین منتقل می نماید.

سرج ارستر کلاس C  طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C  تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی  در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود. این سرج ارستر به دلیل آنکه دارای وریستور اکسید فلزی می باشد از ظرفیت تخلیه بالایی برخوردار است.

کد محصول: 5094618

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20KA
 • دارای جریان تخلیه کل 20KA

کد محصول: 5094727

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20KA

کد محصول: 5094765

 • ارستر حفاظت از فازو نول
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20KA

کد محصول: 5094760

 • ارستر حفاظت از فازونول
 • با  ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20KA

کد محصول: 5095221

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ AC75V
 • دارای جریان تخلیه نامی 40KA
 • دارای جریان تخلیه کل 40KA

کد محصول: 5095221

 • تحمل ولتاژ AC 75 V
 • جریان تخلیه نامی 40 KA
 • جریان تخلیه کل 40 KA
 • سیستم حفاظتی IP20

کد محصول: 5094760

 • ارستر حفاظت از فاز و نول
 • دارای ریموت کنترل خروجی
 • تحمل ولتاژ 230 V
 • جریان تخلیه نامی 20 KA

کد محصول: 5094765

 • ارستر حفاظت از فاز و نول
 • دارای ریموت کنترل خروجی
 • تحمل ولتاژ 230 V
 • جریان تخلیه نامی 20 KA

کد محصول: 5094727

 • ارستر حفاظت از فاز
 • ریموت کنترل خروجی
 • تحمل ولتاژ 230 V
 • جریان تخلیه نامی 20 KA

کد محصول: 5094618

 • ارستر حفاظت از فاز
 • تحمل ولتاژ230 V
 • جریان تخلیه نامی 20 KA
 • جریان تخلیه کل 20 KA

کد محصول: 5095161

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ AC 280 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 40 KA

کد محصول: 5095281

 • ارستر حفاظت از فاز و تک پل
 • با تحمل ولتاژ AC 280 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 40 KA

کد محصول: 5095251

 • ارستر حفاظت از فاز و نول ، تک پل
 • با تحمل ولتاژ AC 280 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 60 KA

کد محصول: 5095331

 •   ارستر حفاظت از فاز و نول ، تک پل
 • با تحمل ولتاژ AC 280 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 60 KA

کد محصول: 5095163

 • ارستر حفاظت از فاز وسه پل
 • با تحمل ولتاژ AC 280 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 120 KA

کد محصول: 5095283

 • ارستر حفاظت از فاز وسه پل
 • با تحمل ولتاژ AC 280 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 120 KA

کد محصول: 5095253

 • ارستر حفاظت از فاز وسه پل
 • با تحمل ولتاژ AC 280 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 60 KA